Algemene voorwaarden Particulieren

Wij voorzien twee algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor particulieren en er onder Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN

Numex Archery Europe is een onderafdeling van VBR-Belgium  waarbij VBR-Belgium instaat voor verkoop online en in de fysieke winkel en Numex International instaat voor de productie en levering naar onze winkel.
.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen voor particulieren, bestellingen en overeenkomsten van Numex Archery Europe zijn deze Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Numex Archery Europe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Numex Archery Europe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Numex Archery Europe zijn vrijblijvend en Numex Archery Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Numex Archery Europe . Numex Archery Europe is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Numex Archery Europe dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Numex Archery Europe is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Numex Archery Europe is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Numex Archery Europe is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
De melding over het aantal stuks in voorraad is enkel informatief waarbij het numeriek aantal de werkelijk stock best benaderd. De info ‘ruime voorraad of oneindig” omvat geen numerieke hoeveelheid en wordt door ons beschouwd als “0” in stock.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden of achteraf zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen de BENELUX betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten de BENELUX betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Numex Archery Europe.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Numex Archery Europe haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Numex Archery Europe om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Numex Archery Europe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Numex Archery Europe.
 
Artikel 4. Levering
4.1 De door VBR-Belgium opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Numex Archery Europe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Raadpleeg onze pagina verzending voor meer details
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Numex Archery Europe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Numex Archery Europe garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Numex Archery Europe daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Numex Archery Europe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen de veertien (14) dagen na aflevering aan VBR-Belgium te retourneren zonder betaling van een boete. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de specifieke verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 De klant mag het product uitproberen en passen (in geval van kleding), maar niet meer dan benodigd om het product te kunnen beoordelen. Indien de specifieke verpakking van het product toch beschadigd werd of de goederen bevuild geretourneerd werden is dit een waardevermindering en zijn wij genoodzaakt om hiervoor de kosten voor de her verpakking of het reinigen van de goederen aan te rekenen aan de klant.
7.5 Indien de annulatie van de bestelling extra kosten veroorzaakt, worden deze ook in rekening gebracht van de klant. Deze kosten omvatten dan de extreme hoge bankkosten PayPal 4% per transactie, + 8 Euro herverwerkingskosten en administratiekosten. Betaling per bankoverschrijving op onze rekening is de goedkoopste betaalmethode!

 Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) beschadigd werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 
Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Numex Archery Europe producten aan de afnemer levert, is Numex Archery Europe nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Numex Archery Europe ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Numex Archery Europe na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Numex Archery Europe in behandeling te worden genomen.
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Numex Archery Europe , dan wel tussen Numex Archery Europe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Numex Archery Europe , is Numex Archery Europe niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Numex Archery Europe .
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Numex Archery Europe ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Numex Archery Europe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Numex Archery Europe kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Numex Archery Europe schriftelijk opgave doet van een adres, is Numex Archery Europe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Numex Archery Europe schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Numex Archery Europe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Numex Archery Europe deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Numex Archery Europe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VBR-Belgium vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Numex Archery Europe is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Kortrijk in België.
.

De algemene voorwaarden voor particulieren zijn niet van toepassing voor zakelijke klanten.


ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE KLANTEN

Numex Archery Europe is een onderafdeling van VBR-Belgium  waarbij VBR-Belgium instaat voor verkoop online en in de fysieke winkel en Numex International instaat voor de productie en levering naar onze winkel.
.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen voor zakelijke klanten, bestellingen en overeenkomsten van Numex Archery Europe zijn deze Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Numex Archery Europe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Numex Archery Europe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Numex Archery Europe zijn vrijblijvend en Numex Archery Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Numex Archery Europe . Numex Archery Europe is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Numex Archery Europe dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Numex Archery Europe is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Numex Archery Europe is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Numex Archery Europe is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
De melding over het aantal stuks in voorraad is enkel informatief waarbij het numeriek aantal de werkelijk stock best benaderd. De info ‘ruime voorraad of oneindig” omvat geen numerieke hoeveelheid en wordt door ons beschouwd als “0” in stock.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
3.2 De prijzen zijn aan verandering onderhevig als gevolg van belangrijke stijgingen van de grondstofprijzen en / of fluctuerende wisselkoersen.
3.3 Betaling dient vooraf te geschieden of achteraf zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen de BENELUX betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten de BENELUX betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4  Numex Archery Europe houdt zich het recht voor ten allen tijde het krediet en de betaalvoorwaarden te wijzigen, ten gevolge van nieuwe informatie over de klant.
3.4 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Numex Archery Europe.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Numex Archery Europe haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Numex Archery Europe om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Numex Archery Europe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Numex Archery Europe.
 
Artikel 4. Levering
4.1 De door Numex Archery Europe opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Bestellingen voor zakelijke klanten en groothandel zijn over het algemeen niet in stock aanwezig en moeten eerst geproduceerd worden. Vertragingen bij de productie, het transport of overmacht om te leveren ontbinden de overeenkomst niet.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Numex Archery Europe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Raadpleeg onze pagina verzending voor meer details
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Numex Archery Europe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Numex Archery Europe garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Numex Archery Europe daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.3 In geval van betwisting zullen geen retours aanvaard worden zonder voorafgaande toestemming van Numex Archery Europe. De beslissing hierover kan alleen gemaakt worden nasat de geretourneerde goederen gecontroleerd werden door de kwaliteitsdienst van Numex Archery Europe.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Numex Archery Europe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien de annulatie van de bestelling extra kosten veroorzaakt, worden deze ook in rekening gebracht van de klant.
 
Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Numex Archery Europe producten aan de afnemer levert, is Numex Archery Europe nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Numex Archery Europe ten opzichte van haar toeleverancier Numex International aanspraak kan maken.
8.2 De garantie geldt niet als Numex Archery Europe vaststeld, door middel van een fysieke inspectie dat de goederen werden onderworpen aan misbruik of opzettelijke schade. De garantie geld alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. De onderhoudsinstructies moeten uiteraard gerespecteerd worden.
8.3  Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
8.4 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor zakelijke klanten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Numex Archery Europe na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Numex Archery Europe in behandeling te worden genomen.
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Numex Archery Europe , dan wel tussen Numex Archery Europe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Numex Archery Europe , is Numex Archery Europe niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Numex Archery Europe .
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Numex Archery Europe ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Numex Archery Europe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Numex Archery Europe kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Numex Archery Europe schriftelijk opgave doet van een adres, is Numex Archery Europe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Numex Archery Europe schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Numex Archery Europe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Numex Archery Europe deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Numex Archery Europe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Numex Archery Europe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Numex Archery Europe is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Kortrijk in België.
.


Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop